Atribuții2017-06-09T08:40:56+00:00

ATRIBUȚII

CSIPPC are, în principal, următoarele atribuţii:

 • supraveghează, conform planului anual stabilit, controlul de calitate în domeniul auditului statutar;
 • monitorizează modul în care cadrul legal românesc corespunde măsurilor adoptate la nivelul Comisiei Europene cu privire la independenţa auditorilor statutari;
 • încheie acorduri de cooperare cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene în domeniul supravegherii publice a activităţii de audit statutar;
 • furnizează Guvernului şi instituţiilor statului informaţii referitoare la supravegherea în interes public a profesiei contabile, precum şi informaţii cu privire la adoptarea şi implementarea în România a ISA;
 • perfecţionează permanent cadrul general, aprobă direcţiile şi metodele cu privire la inspecţiile periodice efectuate în cadrul acestor sisteme şi asigură implementarea corespunzătoare a acestora de către Camera Auditorilor Financiari din România şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit cerinţelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 referitoare la sistemele de asigurare a calităţii activităţii de audit şi a profesiei contabile;
 • ia măsuri pentru efectuarea adecvată a inspecţiilor şi urmăreşte rezultatele acestora;
 • monitorizează activitatea Camerei Auditorilor Financiari din Româniacu privire la autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit, precum şi cu privire la Registrul public;
 • monitorizează activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la autorizarea şi înregistrarea membrilor acestuia;
 • avizează normele şi reglementările elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România privind activitatea de audit statutar;
 • avizează normele şi hotărârile emise de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru domeniile de activitate supuse supravegherii şi supraveghează modul de punere în practică a acestora;
 • emite norme şi reglementări proprii cu privire la supravegherea în interes public a profesiei contabile, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSIPPC;
 • monitorizează pregătirea continuă a auditorilor statutari;
 • monitorizează formarea profesională continuă a membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
 • conduce investigaţii proprii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit şi adoptă măsurile necesare în urma constatărilor;
 • derulează investigaţii proprii în cadrul profesiei contabile şi adoptă măsurile adecvate pentru acele aspecte care afectează în mod semnificativ interesul public;
 • analizează raportul anual elaborat şi transmis de Camera Auditorilor Financiari din România, cu privire la activitatea de control al calităţii şi, dacă este cazul, obligă Camera Auditorilor Financiari din România să ia măsurile care se impun.